Regulamin udostępniania zbiorów

I. Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, zwanej dalej „Regulaminem” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki i ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

 1. Zbiory Biblioteki udostępniane i wypożyczane są w Wydziale Udostępniania Zbiorów.

§ 3

 1. W czasie planowanych reinstalacji systemu bibliotecznego Prolib katalog Integro i system Prolib są nieczynne.
 2. O terminie reinstalacji Czytelnicy są informowani komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Biblioteki i w mediach społecznościowych.

§ 4

 1. Celem przeprowadzenia kontroli zbiorów Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wydanie materiałów, względnie zamknąć poszczególne Wydziały na pewien okres.

II. Ochrona Danych Osobowych

§ 5

 1. Dane osobowe pozyskane od czytelników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie Zarządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe czytelników, którzy w przeciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych nie wykonali żadnej aktywności na swoim koncie bibliotecznym, nie posiadają wypożyczonych materiałów bibliotecznych, oraz nie posiadają jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki, będą usuwane.
 3. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, 26-600 Radom ul. Kościuszki 5A, tel. 48/345-95-50.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Czytelnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki.

III. Wydział Udostępniania Zbiorów. Wypożyczalnia. Zbiory Specjalne.

§ 6

 1. Z księgozbioru Wypożyczalni mogą korzystać osoby zameldowane na stałe na terenie województwa mazowieckiego lub uczące się w placówkach oświatowych tego województwa:
  • nauczyciele,
  • pracownicy nauki,
  • studenci,
  • uczniowie klas ósmych szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  • pozostałe osoby dorosłe.

§ 7

 1. Warunkiem do korzystania ze zbiorów Biblioteki jest wypełnienie i wysłanie formularza wstępnej rejestracji Czytelnika dostępnego w katalogu INTEGRO biblioteki.
 2. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości i przestrzegania regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. W terminie 7 dni od daty poprawnego wysłania formularza, należy zgłosić się do Biblioteki z  dokumentem, na podstawie którego dokonano rejestracji zdalnej,  w celu weryfikacji danych i pełnej aktywacji konta.

§ 8

 1. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.

§ 9

 1. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o zmianie danych osobowych. Istnieje możliwość samodzielnego uaktualnienia swoich danych osobowych, logując się na własne konto w katalogu INTEGRO.

§ 10

 1. Czytelnik wypożycza książki za okazaniem karty bibliotecznej.
 2. Czytelnik ma prawo jednorazowo wypożyczyć:
  • nauczyciele – 15 egzemplarzy dokumentów bibliotecznych, w tym do 5 filmów DVD z księgozbioru zbiorów specjalnych,
  • pozostali Czytelnicy – 10 egzemplarzy dokumentów bibliotecznych, w tym do 5 filmów DVD z księgozbioru zbiorów specjalnych.
 3. W Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu Zamówienia są realizowane:
  • poniedziałek 8.30 – 17.45,
  • wtorek 8.30 – 17.45,
  • środa 8.30 – 14.45,
  • czwartek 8.30 – 17.45
  • piątek 8.30 – 17.45
  • sobota 8.30 – 13.45.
  • Czas oczekiwania na zrealizowane zamówienia nie przekracza 15 min.

   W Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu zamówienia są realizowane:
   poniedziałek 8.30 – 16.45,
   wtorek 8.30 – 16.45,
   środa 8.30 – 14.45,
   czwartek 8.30 – 16.45
   piątek 8.30 – 16.45
 1. Zrealizowane zamówienia na dokumenty biblioteczne oczekują na Czytelnika 3 dni (z wyłączeniem dni wolnych od pracy biblioteki).
 2. Okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych:
  • książki, audiobooki, płyty CD – 30 dni,
  • filmy DVD, lektury szkolne na płycie DVD – 3 dni,
  • filmy edukacyjne, dokumentalne i seriale – 7 dni,
  • gry dydaktyczne – 14 dni.
 3. Przed upływem terminu zwrotu Czytelnik może prolongować osobiście, telefonicznie lub on-line wypożyczone dokumenty. Czynność tę można wykonać tylko jeśli dana pozycja nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika.
 4. Oprócz prolongaty wykonanej samodzielnie przez czytelnika, w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wykonać dodatkową prolongatę wypożyczonego dokumentu, a czas tej prolongaty ustalany jest indywidualnie telefonicznie lub mailowo.
 5. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych dokumentów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • automatyczne nałożenie blokady dalszych wypożyczeń na koncie Czytelnika przez system komputerowy,
  • naliczenie opłaty za nieterminowy zwrot w wysokości:
   • 0,30zł za każdy dzień zwłoki przetrzymania wypożyczonego dokumentu,
   • 1 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu filmu na płycie DVD,
   • 1 zł za przetrzymanie udostępnionego dokumentu z księgozbioru Czytelni.
  • wysłanie pisemnego upomnienia na koszt Czytelnika,
  • w przypadku niezareagowania przez  Czytelnika na wysyłane upomnienia, Biblioteka zastrzega sobie prawo przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej lub dochodzenia swoich praw do przetrzymanych dokumentów i naliczonych opłat na drodze sądowej.
 6. Czytelnik może zarezerwować dokument biblioteczny, który jest aktualnie wypożyczony. O dostępności zarezerwowanego dokumentu Czytelnik jest powiadamiany drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową. Zrealizowane zamówienie z rezerwacji oczekuje na Czytelnika 3 dni.
 7. Czytelnicy mogą zgłaszać wnioski w sprawie uzupełnienia zbiorów Biblioteki o określone tytuły. Wnioski te będą realizowane w miarę możliwości finansowych Biblioteki i dostępności poszukiwanych tytułów na rynku.

§ 11

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie.
 2. Czytelnik i Bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan każdej wypożyczanej i zwracanej książki. W przypadku dostrzeżenia braków i uszkodzeń Czytelnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt Bibliotekarzowi.
 3. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego dokumentu bibliotecznego Czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić identyczny egzemplarz tego samego dzieła – to samo, ewentualnie nowsze wydanie lub,
  • zapłacić aktualną wartość zagubionego dokumentu. Wartość ta nie może być mniejsza niż:
   • 70 zł – książki, płyty CD, filmy DVD
   • 30 zł – nuty.
  • za zagubienie lub zniszczenie jednego woluminu dzieła wielotomowego pobiera się należność jak za całe dzieło a pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki,
  • w wypadkach, gdy nie jest możliwe odkupienie takiej samej książki, Czytelnik może odkupić inną z listy dostępnej w Wydziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

§ 12

 1. Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do księgi skarg i wniosków, która znajduje się w Wypożyczalni.

V. Wydział Udostępniania Zbiorów. Czytelnia.

§ 13

 1. Z księgozbioru Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 14

 1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać tylko na miejscu. Czytelnik ma prawo jednorazowo zamówić do udostępnienia 5 woluminów lub 5 roczników czasopism.
 2. Wprowadza się usługę „Wypożyczenia nocne”. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z księgozbioru Czytelni każdego dnia 5 książek, na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, do następnego dnia roboczego (dzień otwarcia Biblioteki dla Czytelników) do godz. 9.30. W filiach książki należy zwrócić do godz. 12.00.

§ 15

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo zażądania kaucji zwrotnej od Czytelnika za wypożyczenie dokumentu z księgozbioru Czytelni.

§ 16

 1. Zamówione dokumenty z księgozbioru Czytelni podaje wyłącznie Bibliotekarz.

§ 17

 1. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z Jego winy uszkodzenia udostępnianych materiałów. Wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz.

§ 18

 1. Osoby korzystające z Czytelni obowiązuje:
  • troskliwe obchodzenie się z udostępnianymi dokumentami m. in. zakaz podkreślania, kalkowania, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu,
  • zgłaszanie bibliotekarzowi dostrzeżonych wad i uszkodzeń dokumentów,
  • zakaz rozmów telefonicznych,
  • zachowanie ciszy.

VI. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

§ 19

 1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje zamówienia bibliotek krajowych.

§ 20

 1. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie karty bibliotecznej.

§ 21

 1. Zamówienia na sprowadzenie z innych bibliotek książek można składać drogą:
  • elektroniczną – na specjalnym formularzu Rejestru Wypożyczeń Międzybibliotecznych zamieszczonym na stronie internetowej biblioteki,
  • osobiście – w Bibliotece.

§ 22

 1. Jednorazowo Czytelnik może złożyć zamówienie na 3 tytuły książek.

§ 23

 1. Książki zamówione i sprowadzone z innej biblioteki będą udostępnione tylko do korzystania na miejscu w Czytelni.

§ 24

 1. Okres wypożyczenia książek ustala Bibliotekarz w porozumieniu z macierzystą biblioteką, z której pochodzi dana książka.

§ 25

 1. Książka znajdująca się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu lub jej filiach nie może być sprowadzona z innej biblioteki.

§ 26

 1. Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada materialnie Czytelnik.

§ 27

 1. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów bibliotecznych pokrywa Biblioteka.

VII. Postanowienia końcowe

§ 28

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować czasowe lub trwałe pozbawienie praw Czytelnika.

§ 29

 1. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.

§ 30

 1. Za wniesione opłaty na rzecz Biblioteki, wymienione w niniejszym Regulaminie Czytelnik otrzymuje dowód wpłaty.

§ 31

 1. Wysokość opłat nałożonych przez Regulamin określa załącznik nr 2 do Regulaminu. Wysokość tych opłat może ulec zmianie.

§ 32

 1. Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia wniosku do Dyrektora Biblioteki o umorzenie lub rozłożenie na raty naliczonych opłat.

§ 33

 1. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.

Regulamin wypożyczeń Gier Planszowych

 1. Wypożyczanie gier jest usługą nieodpłatną.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 gry planszowe.
 3. Gry wypożycza się na okres 14 dni, po tym okresie czytelnik może jeden raz prolongować grę na następne 14 dni, o ile nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.
 4. Zaleca się, aby przed wypożyczeniem Czytelnik sprawdził stan gry i jej kompletność .
 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany sprawdzić jej stan i kompletność.
 6. W przypadku uszkodzeń bądź zdekompletowania gry, Czytelnik zobowiązany jest do:
  • odkupienia identycznej pozycji,
  • lub zapłaty jej równowartości.
 7. Niezwrócenie w terminie gry powoduję naliczenie opłaty w wysokości 0,30 zł za każdy dzień zwłoki.

Cennik opłat obowiązujący w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu

Skip to content