Polityka oświatowa

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

DKOPP-WNP.4092.63.2023.DB
Warszawa, 16 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2023 r. poz. 900) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2023/2024:

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji
klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie
powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu
  u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę
  potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu
  wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 2. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków
  i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem
  migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 4. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie
  z przedstawicielami branż.
 5. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie
  oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także
  z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego
  wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 6. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania
  i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 7. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym
  uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji
  dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli
  narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej
  inteligencji.
 8. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego
  w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie
  stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju
  Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej
  Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych
  przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:
  a) w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych:
  – Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia
  udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów
  specjalnych; tel. (22) 52 92 623 ul. Wspólna 1/3 sekretariat.minister@mein.gov.pl 00-529 Warszawa
  www.mein.gov.pl
  b) w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych
  szkołach I stopnia (ogólnodostępnych i integracyjnych)
  – Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia
  udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów
  specjalnych;
  c) w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących,
  technikach, branżowych szkołach I stopnia:
  – Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do
  kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia
  tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

  Przemysław Czarnek
  Minister
  / – podpisano cyfrowo/Skip to content